กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

<< ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด >>
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับประเมิณคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 ส.ค.-22 ส.ค. 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประกันคุณภาพระดับสาขา เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพสู่นักศึกษาและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาฟิสิฟส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ วันที่ 30 มิ.ย. 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 11-12 ส.ค. 2555 ณ รวีวารี รีสอร์ทแอนด์สปา
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 ก.ค. 2555 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ