เป้าประสงค์

1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2. ร่วมผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

3. บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

4. บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกภาคส่วน ที่มีการบูรณาการ

6. เป็นแหล่งบริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม