ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิวัฒนาการตามลำดับตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ ซึ่งเริ่มเปิดรับนักเรียนเข้าอยู่ประจำเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2467 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2467 จนกระทั่งปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2468 เปิดทำการสอนในนาม “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ”ที่บ้านเวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2470 รวมเอาการฝึกหัดครูสามัญชั้นต่ำ ประจำมณฑลแผนกขาย มาเข้ากับโรงเรียนฝึกหัดกสิกรรมประจำมณฑลพายัพที่ตำบลช้างเผือก และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” ประกาศนียบัตรมณฑลพายัพ แต่คนทั่วไปเรียกติดปาว่า “โรงเรียนกสิกรรมช้างเผือก”

พ.ศ. 2485 ปรับปรุงโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลพายัพเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสามัญเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล จังหวัดเชียงใหม่”

พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับงานผลิตครูที่ดำเนินการอยู่ โดยเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่” และเริ่มใช้สีดำ-เหลือง เป็นสีประจำโรงเรียน และใช้สัญลักษณ์ “พระพิฆเนศวร” เทพเจ้าแห่งปัญญาเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ใช้คติพจน์ประจำโรงเรียนว่า “นตถิ ปัญญา สมาอาภา” ซึ่งแปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนั้นมีฐานะเป็นหลายหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาเกษตร หมวดวิชาพลานามัยขึ้นอยู่กับฝ่ายวิชาการโดยมีหัวหน้าหมวดเป็นผู้บริหารหมวด

พ.ศ. 2503 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีฐานะเป็นหมวดวิชาต่าง ๆ ดังเดิม

พ.ศ. 2518 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 หมวดวิชาต่าง ๆ จึงเปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชา สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารคณะและหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารภาควิชา

พ.ศ. 2528 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปะศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเกษตร ยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาพลศึกษาย้ายไปสังกัดคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนคำว่า “วิทยาลัยครู” โดยมีตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเป็นตราพระลัญจกร ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณบดี เป็นผู้บริหารคณะวิชา พ.ศ. 2540 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โครงการ พวส.) โดยให้สำนักงานคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักงานประสานโครงการ พวส.

พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2541 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2540 แล้วเสร็จวันที่ 15 กันยายน 2542 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 38,790,000 บาท

พ.ศ. 2543 ย้ายที่ทำงานคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอาคาร 3 ชั้น 1 มาอยู่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการทำงานและบริหารงานทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และสำนักงานคณบดี ปัจจุบันอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์หรืออาคาร 28 มีชื่ออีกชื่อหนึ่งคืออาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 อันมีผลให้ “สถาบันราชภัฏ” มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ และใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” จนถึงปัจจุบัน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี