ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี มีคุณภาพ"
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และมีคุณธรรม จริยธรรม "

วิสัยทัศน์ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล"

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญญาไทยและ ภูมิปัญญาสากล

3. เป็นแหล่งบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น

4. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม