กิจกรรม

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
โพสเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 02:06:15

กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์กับห้องเรียนดิจิตอลด้วย Google Clasroom
โพสเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:59:41

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปขุมความรู้ เพื่อได้แนวทาง/แนวปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน งานและตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับงานของบุคลากรสายสนับสนุน
โพสเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:45:48

รายงานการประชุม