โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน  ในระหว่างวันที่ 30 เมษายนร  ถึง  วันที่  2 พฤษภาคม  2557 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน  30 คน