โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (258) (8 / ก.ค. / 2562)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดกิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม”    ซึ่งจัดร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 5  มิถุนายน  2562  ณ  แอทนาธา ชิค วิว และเทศบาลตำบลสะลวงอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผลงานวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนร่วมถึงฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดเวที สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยกิจกรรมวันที่  4  มิถุนายน  2562  เป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน” “เครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” โดย ทีมงานวิทยากรจากมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น และกิจกรรมวันที่  5  มิถุนายน  2562  เป็นการออกพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในตำบลสะลวงมีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิจัยร่วมกับชุมชน” และ “การกำหนดและเลือกประเด็นวิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างวิจัยเสนอแหล่งทุน” โดย ทีมงานวิทยากรมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้าน  ณ  เทศบาลตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60  คน  ทั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 18  คน  และเป็นผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านจากเทศบาลตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20  คน

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย (410) (30 / มิ.ย. / 2561)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวิจัยบูรณาการศาสตร์ และแผนบูรณาการวิจัย และมีการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 
1. รศ.พิไล เลิศพงศพิรุฬห์ (คณะวิทยาการจัดการ) 
2. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
4. ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 
5. อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
6. อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ (ผู้ดำเนินการเสวนา)
และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมตลาดนัดวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้องานวิจัยของนักวิจัย โดย อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ และ อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ และแบ่งกลุ่มการวิจัยบูรณาการศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort

  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้จากงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนเพื่อทราบความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (405) (30 / มิ.ย. / 2561)

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้จากงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนเพื่อทราบความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่  26  เมษายน  2561   ณ  บ้านโป่งสมิ  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558 (1646) (15 / ส.ค. / 2558)

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน  2558  ณ โรงแรมภูสันฟ้า เรสซิเด้นซ์ และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวิทยากรจากศูนย์บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 41  คน  ทั้งนี้ทางวิทยากรได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปฝึกปฏิบัติการในการจัดเวทีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอินทขิล และตำบลช่อแล อีกด้วย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (594) (16 / พ.ค. / 2557)

จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน  ในระหว่างวันที่ 30 เมษายนร  ถึง  วันที่  2 พฤษภาคม  2557 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน  30 คน 

  กิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1516) (10 / มิ.ย. / 2556)

จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2556  ได้มีผู้สนใจในการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อส่งของบประมาณ  จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยขึ้น ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเคมี เข้าร่วมการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในครั้งนี้

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2709) (4 / มิ.ย. / 2556)

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556  งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริการวิชาการแก่ชุมชน" ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ในพื้นที่ตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  นำโดย อาจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ร่วมด้วย อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาในสังกัด ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริบทชุมชนและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อให้อาจารย์ได้หัวข้อเพื่อนำมาเขียนเป็นโครงการวิจัย ซึ่งอาจารย์ที่ลงพื้นที่ก็สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเขียนหัวข้องานวิจัยได้หลายๆ โครงการ

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน (1544) (23 / พ.ค. / 2556)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินได้  และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานวิจัยในคณะมากขึ้น  กิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์ในสังกัดสนใจเข้าร่วมจำนวน  33 ท่าน ซึ่ง รศ.สมพงษ์  บุญเลิศ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติการในการเขียนโครงร่างงานวิจัยอีกด้วย