การยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพยสินทางปัญญา (376) (26 / พ.ค. / 2562)
แนวปฏิบัติการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ งานวิจัย ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (255) (26 / พ.ค. / 2562)
แจ้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจและชื่อสำนักงานกอทุนสนับสนุนการวิจัย (251) (26 / พ.ค. / 2562)
แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ (400) (30 / มิ.ย. / 2561)
แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (408) (25 / ก.ย. / 2560)
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเขียนโครงร่างเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (241) (25 / ก.ย. / 2560)
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์" ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมไปยัง E-mail : serviceacademic@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (291) (24 / เม.ย. / 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง ในการนี้ สวทช. จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เทคโนโลยีที่กำหนดราคา และ เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา โดยสามารถส่งได้ทาง www.thailandtecshow.com เข้าระบบด้วย username และ password ที่ทาง สวทช. ได้จัดส่งให้ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เม.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ (387) (24 / เม.ย. / 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชี "สิ่งประดิษฐ์ไทย" โดยท่านที่สนใจสามารถนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.qo.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ (306) (24 / เม.ย. / 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 "เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 (410) (31 / พ.ค. / 2559)