โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดกิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม”    ซึ่งจัดร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 5  มิถุนายน  2562  ณ  แอทนาธา ชิค วิว และเทศบาลตำบลสะลวงอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผลงานวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนร่วมถึงฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดเวที สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยกิจกรรมวันที่  4  มิถุนายน  2562  เป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน” “เครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” โดย ทีมงานวิทยากรจากมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น และกิจกรรมวันที่  5  มิถุนายน  2562  เป็นการออกพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในตำบลสะลวงมีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิจัยร่วมกับชุมชน” และ “การกำหนดและเลือกประเด็นวิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างวิจัยเสนอแหล่งทุน” โดย ทีมงานวิทยากรมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้าน  ณ  เทศบาลตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60  คน  ทั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 18  คน  และเป็นผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านจากเทศบาลตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20  คน