โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวิจัยบูรณาการศาสตร์ และแผนบูรณาการวิจัย และมีการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 
1. รศ.พิไล เลิศพงศพิรุฬห์ (คณะวิทยาการจัดการ) 
2. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
4. ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 
5. อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
6. อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ (ผู้ดำเนินการเสวนา)
และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมตลาดนัดวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้องานวิจัยของนักวิจัย โดย อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ และ อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ และแบ่งกลุ่มการวิจัยบูรณาการศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort