โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้จากงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนเพื่อทราบความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้จากงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนเพื่อทราบความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่  26  เมษายน  2561   ณ  บ้านโป่งสมิ  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่