กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน  2558  ณ โรงแรมภูสันฟ้า เรสซิเด้นซ์ และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวิทยากรจากศูนย์บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 41  คน  ทั้งนี้ทางวิทยากรได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปฝึกปฏิบัติการในการจัดเวทีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอินทขิล และตำบลช่อแล อีกด้วย