ที่ หลักสูตร สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิก
16 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
18 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์
19 ครุศาสตรบัณฑิต เคมี
20 ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
21 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
22 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
23 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
24 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
25 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
26 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์
27 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์